Select Page

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการ
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ ข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบสำรวจ กลับมายังนางปิยนุช ผมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ ชั้น ๓ อาคาร ๓๘ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบร่วมข้อมูลในการดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แบบสำรวจ
en_USEnglish