เลือกหน้า

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ : เสวนาแลกเปลี่ยนค้นหาและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ของบุคลากร  2) เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) เพื่อรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปฏิบัติได้จริง

ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน      ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยงานละ 3 คน และขอให้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนออย่างน้อย 1 ผลงาน              ตั้งแต่บัดนี้  ถึง วันที่ 27 มีนาคม  ๒๕๖6 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือลิ้ง https://shorturl.asia/ioVTp

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานKM

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานKM

linkรายชื่อผู้เข้าร่วมงานKM

thThai