เลือกหน้า

สำหรับนักศึกษา (เข้าร่วมอบรมผ่าน e-learning เพื่อเช็คชื่อและรับเกียรติบัตร)

>> คลิกเข้าอบรม (e-learning) <<

เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก

 

สำหรับผู้สนใจทั่วไป (เข้าร่วมอบรมผ่าน Youtube)

>> คลิกเข้าอบรม (Youtube) <<

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 62 หลักสูตร 5 ปี รหัส 61 และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

ขั้นตอนการเข้าอบรม

  1. เข้าสู่ e-learning.srru.ac.th ก่อนเวลา 08.00 น.
  2. เข้าสู่ระบบโดย Username : รหัสประจำตัวนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  3. เช็คชื่อในระบบช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.45 น.
  4. รับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลา 12.00 น.
  5. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
  6. เช็คชื่อในระบบช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.30 น.
  7. รับฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรม ถึงเวลา 16.30 น.

หมายเหตุ

  1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 วัน เนื่องจากเนื้อหาต่างกัน
  2. เมื่อเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 วัน และตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
  3. เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 6 ด้านตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย

 –  การสืบค้นและการใช้งาน

          –  การสร้างสรรค์และนวัตกรรม

          –  เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต

          –  การสอนหรือการเรียนรู้

          –  เครื่องมือเเละเทคโนโลยี

          –  การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

4.ขอให้นักศึกษาทบทวนความรู้จากการเข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 177/2564 เรื่อง การสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการอบรม

thThai