เลือกหน้า

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยสาขาดนตรีศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเสวนา เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก เครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ อาทิเช่น กลอง ซอ และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่สามารถต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ในการนี้ ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม และลงพื้นที่ ศึกษาดูงานโรงงานผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมดงมัน อ.เมือง จ.สุรินทร์

thThai