เลือกหน้า
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์พีรวัส อินทวี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครูและอาจารย์รังสรรค์ จันทร์ไทย รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลาการและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้ร่วมกิจกรรม ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสัมมาชีพ และสร้างโรงเรือนปุ๋ยหมัก เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด
โดยมีนายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก ประธานยกเสาเอกโรงเรือนปุ๋ยหมักและร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาสัมมาชีพในครั้งนี้
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น62 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
thThai