เลือกหน้า
การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-รายงานการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๖๒
-กิจกรรมและการดำเนินงานโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือน

 

thThai