เลือกหน้า

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน
ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. บรรยายพิเศษ”การจัดการความรู้แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลาการสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนางาน” วิทยากรโดย ผศ.จิตใส คล่องพยาบาล
อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
2. กิจกรรมการนำเสนอการพัฒนางานสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
วิทยากรโดย นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ผู้เชียวชาญ ระดับ 9 อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดโครงการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

thThai