เลือกหน้า
กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ลิ้งค์ สมัคร http://new.srru.ac.th/

>>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ปีการศึกษา 2563 <<<

วัน/เดือน/ปี รายการ สถานที่
7 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562 สมัครด้วยตัวเองหรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 300 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7- ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th และที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
19 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 รอบโควตา(พิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th และที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
23 พฤศจิกายน 2562 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และหรือตามที่สาขากำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/สาขาวิชา
26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th และที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
30 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
thThai