เลือกหน้า

กิจกรรมที่ ๙.๓ การถอดบทเรียนเปิดบ้านราชภัฎหนองคันนา เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๓๘
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองคันนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน

thThai