เลือกหน้า

โครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai