เลือกหน้า

โครงการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตรสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
และผศ.จิรายุ ทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้
โดยมีวิทยากร คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สุขใจ สมพงษ์พันธุ์
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

thThai