เลือกหน้า

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ รายงานการปฏิบัติงานผู้บริหาร ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒

๑.๒ กิจกรรมและการดำเนินงานโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

thThai