เลือกหน้า

ผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร และคณาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

thThai