เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ: การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองคันนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๐ น. ณ บ้านหนองคันนา หมู่ ๕ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรักษ์ จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบหมายให้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากองคมนตรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
ด้านบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ สนองตามพระราชโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

thThai