เลือกหน้า
วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วาระการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี
โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมปรึกษา หารือ การดำเนินงานในครั้งนี้
thThai