เลือกหน้า

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

thThai