เลือกหน้า

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตร 4 ปีชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาหลักสูตร 5 ปีชั้นปีที่ 1-4 เข้าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม พ.ศ. 2562
โดยนักศึกษาสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา หรือ สามารถใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการเข้าทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ได้
ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ดังนี้
1. ห้อง 28203 ชั้น 2 อาคาร 28 2. ห้อง 28204 ชั้น 2 อาคาร 28 3. ห้อง 28205 ชั้น 3 อาคาร 28
4. จุดบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร-มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

thThai