เลือกหน้า

นายกสภามหาวิทยาลัย ท่านดร.ถนอม อินทรกำเนิด ผศ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี
ดร ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.พีรวัส อินทวี อาจารย์รังสรรค์ จันทร์ไทย รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Manipur Sangai festival 2018
ณ.เมืองอิมฟาล รัฐมณีปุระ สาธารณรัฐอินเดีย ในระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2561

thThai