นายกสภามหาวิทยาลัย ท่านดร.ถนอม อินทรกำเนิด ผศ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดี
ดร ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.พีรวัส อินทวี อาจารย์รังสรรค์ จันทร์ไทย รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Manipur Sangai festival 2018
ณ.เมืองอิมฟาล รัฐมณีปุระ สาธารณรัฐอินเดีย ในระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2561