เลือกหน้า

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ มีโอกาสดาเนินการวิจัยและพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่เวทีวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ

human_research-2562

 

ประกาศ

เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

thThai