เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จาการดำเนินงานบริการวิชาการ “โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มคน กิจกรรมคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP”
ให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์
โดยมีอาจารย์พีรวัส อินทวี, อาจารย์เชาวณี ผิวจันทร์ และอาจารย์พัชรินทร์ โชคอำนวย
พร้อมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้นำผลิตภัณฑ์จากชุมชน มาแสดง ณ โรงแรมทองธารินทร์
ในงานการประชุมจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2561
และได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับ “นายอรรถพร สิงหวิชัย” ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

thThai