เลือกหน้า

แผนกลยุทธ์ทางการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงานสากล ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 5 ข้อ 14 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 11 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 3  ข้อ 9 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์เพื่อบริการวิชาการที่มีคุณภาพร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์  3 ข้อ 9 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สร้างสรรค์ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเชื่อมโยงสากล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์  2ข้อ 6 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของการบริการ ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 3 ข้อ 10 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 8 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ พัฒนาคณาจารย์ด้านคุณวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองตามสายงาน ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์  6 ข้อ 6 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 2 โครงการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นสามารถนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ 3  ข้อ 9 ตัวชี้วัด และมีโครงการ 2 โครงการ

 

ปรัชญา 

การจัดการความรู้บนฐานงานวิจัยและวัตกรรม  เพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคม  อุดมปัญญา

วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนนักวิจัยที่มีศักยภาพ  คุณธรรม เห็นคุณค่างานวิจัย  สร้าง ใช้และเผยแพร่องค์ความรู้บนพื้นฐานงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 1. 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
  2. เพื่อให้บริการทางวิชากรทางวิชาการด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

พันธกิจ

1.สร้าง แหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

2.พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  ให้มีคุณสมบัติเป็นเลิศทางด้านงานวิจัย  มีจรรยาบรรณและได้มาตรฐานตามสากล

3.ส่งเสริมการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง

4.สนับสนุนการบริการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

 

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

1.แหล่ง           มีแหล่งและเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

2.นักวิชา         มีนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย อย่างน้อย 10 คนต่อปี

3.ผลงาน         มีผลงานที่ได้มาตรฐานอย่างน้อย  5  เรื่องต่อปี

4.แหล่งเผยแพร่  มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์การวิจัย

 1. การสร้างและส่งเสริมและเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการงานวิจัย
 2. การสร้างกระบวนการส่งเสริมแหล่งและเวทีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
 3. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 4. การส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thThai