เลือกหน้า

งานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่บ้านสำโรง

โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับทุกกลุ่มคน กิจกรรมคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561

โดยมีอาจารย์พีรวัส อินทวี อาจารย์เชาวณี  ผิวจันทร์ อาจารย์พัชรินทร์ โชคอำนวย อาจารย์ทองพูล ขุมคำ

พร้อมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปภพ ขอไชย ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการยกระดับและแปลรูปสมุนไพร

thThai