เลือกหน้า

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โหลด file

ประกาศขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา