เลือกหน้า

การประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพื่อกำหนดการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560
ผ่านระบบ CHE QA ONLINE

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai