เลือกหน้า

สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
“น้อมอภิวันท์วาร สักการะครูกวี ปูชนีย์กลอนกานท์ พระสุนทรโวหาร” เพื่อน้อมรำลึก เชิดชูเกียรติคุณ อนุรักษ์ผลงานของพระสุนทรโวหารผู้เป็นกวีในสมัยรัตนโกสินทร์
นำโดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อัชราพร
สุขทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘
คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai