เลือกหน้า

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 45 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ หอประชุมใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 45 กล่าวต้อนรับ อินทนิลช่อที่ 45
และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ที่มาร่วมในวันนี้ ครั้งนี้ได้มีการแสดงการฟ้อนรำของนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.อัชราพร สุขทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ (อินทนิลช่อที่ 45)
เข้าสู้อ้อมกอดรอบรั่วอินทนิลแห่งนี้ และได้แนะนำคณะผู้บริหารสำนักงานให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้ทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัย
2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ
3.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ฯ และบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ฯ

thThai