เลือกหน้า

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการจัดทำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ
เพื่อถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมี อาจารย์ ดร. อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม