เลือกหน้า

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ออกพื้นที่ งานบริการวิชาการ นำโดย
อาจารย์พีรวัส อินทวี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ณ บ้านสำโรง หมู่ 3 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
ในโครงการคัดเลือกหมู่บ้าน บ้านสวย เมืองสุข ระดับเขต
นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษาเองยังมีแนวนโยบายให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆกับสังคม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกตำราหรือนอกห้องสี่เหลี่ยม
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

thThai