เลือกหน้า

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

และได้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัล และสำเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์คนึงนิตย์ ไสยโสภณ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แขรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์ พระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๓. อาจารย์พีรวัส อินทวี อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจถฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รวมทั้งการแจ้งกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกอบการประชุม วาะการประชุมคณาจารย์-12-มิ.ย.-61-ครั้งที่2-2561