เลือกหน้า

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายผลงานงานวิชาการ : การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561
ณ แกลเลอรี่ เลค วิว จังหวัดขอนแก่น
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ค่ายผลงานงานวิชาการ : การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สายปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำเสนอคู่มือการปฏิบัติงานของตนเอง และเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อเสนอขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
และเป็นแนวทางนำไปสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ต่อไป

thThai