เลือกหน้า

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประชุมเตรียมการโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการการบริการวิชาการชุมชนราชภัฏ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึ่งต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีพื้นที่ ๕ ชุมชน อันได้แก่
๑) ชุมชนบ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
๒) บ้านสำโรง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๓) บ้านกุง ตำบลสำโรง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๔) บ้านยางเตี้ย ตำบลยางเตี้ย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
๕) บ้านโคกจราบ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน มุ่งเน้นให้ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นต้นแบบชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุรินทร์
เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกรักชุมชน ผลักดันให้เกิดแรงขับเคลื่อนไปเป้าหมายตามแนวพระราโชบายต่อไป

thThai