เลือกหน้า

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมงานแถลงข่าว
ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์จัดการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดสุรินทร์ ในชื่อ “สงกรานต์สายน้ำแห่งอาเซียน” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านที่จะเดินทางมาร่วมงาน ประกอบด้วย สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จ.สุรินทร์และประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่กับวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปด้วย
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมแถลงข่าว
สำหรับงานสงกรานต์สายน้ำแห่งอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

thThai