เลือกหน้า

โครงการ “อบรมความรู้ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) และการเข้าสู่ฐาน TQR ของหลักสูตร”
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ – เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น ๗
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร ๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมี อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ
และมีวิทยากรตังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
ดร.นฤมล วลีประทานพร
ดร.ศรัญญา นาเหนือ
ดร.นุชจรี บุญเกต
อาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า

 

thThai