เลือกหน้า

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 4 ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตร 5 ปี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการสอบคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานราชการ
วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ
ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

thThai