เลือกหน้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
เป็นประธานร่วมเปิดโครงการ “Open a book Open the world ทักษะการรู้สารสนเทศ”
ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2561

 

thThai