เลือกหน้า

วันที่ 5 และ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดการประชุมเตรียมการโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

thThai