เลือกหน้า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี
แผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ – เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ชั้น 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้ร่วมกัน
การจัดทำคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระยะ​5​ปี​ แผนกลยุทธ์​ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน​ แผนบริหารความเสี่ยง​และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย​
ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิเคราะห์swotเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน​และการบริหารจัดการ#ประกันคุณภาพภายใน​
หลักการ​เลือก1)​ประเด็นยุทธศาสตร์​ 2.เลือกกลยุทธ์ใน​ 4​ (so, st, wo, wt)​3)เลือกปัจจัยภายใน​ 4)​เลือกปัจจัยภายนอก​ 5)
เลือกปัจจัยที่ตอบสนองและสัมพันธ์ในข้อ1​นำปจจัยภายในหรือภายนอกมาจัดการแก้ไข

thThai