เลือกหน้า
โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

โครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

#ประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการระดมทุน มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดีหรือประกอบคุณประโยชน์ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และขาดแคลนทุนทรัพย์...
ประมวลภาพกิจกรรม มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017

ประมวลภาพกิจกรรม มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017

คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขึ้นกล่าวเปิดกีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 “มนุษยศาสตร์เกมส์ 2017” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 20 มกราคม...
เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018

เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018” ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.อัชราพร...
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ หลักการและเหตุผล การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่หลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีความรู้และมีความสามารถเพียงพอแก่การประกอบอาชีพในอนาคต...
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัด โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานอาชีพ

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัด โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานอาชีพ

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานอาชีพ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน รูปแบบการศึกษาไม่ได้เน้นเพียงแต่ให้นักศึกษาเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น หากแต่เน้นให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไปในอนาคต...
thThai