เลือกหน้า

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะที่ใช้ในการสอบคัดเลือก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนะแนวทางในการสอบคัดเลือกให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ – ๕
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ คณะฯ จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๐ น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.      กล่าวเปิดงานโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และกล่าวรายงานโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.      เสวนาเรื่อง จิตวิญญาณความเป็นครู โดย ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชา
บริหารและพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

      ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.       เสวนาเรื่อง แนวทางการวิเคราะห์แบบทดสอบโครงการฯ โดย ดร.ยรรยง ผิวอ่อน
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๒

      ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.       เสวนาเรื่อง ความสามารถในการใช้ภาษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิตย์
ไสยโสภณ
และการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนา
ปิ่นสุวรรณ
อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.      เสวนาเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการตอบแบบทดสอบสาขาวิชาเอก และการสอบ
สัมภาษณ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ ประธานหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และครูผู้ช่วยสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่

                                    นายเกรียงศักดิ์ สมัครสมาน ครูโรงเรียนสะโนวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย

                                    นายสาวขวัญฤดี บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านสีโค สาขาวิชาภาษาไทย

                                    นายโกมล ศรีวรรณะ ครูโรงเรียนสิรินธร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนิศารัตน์ สืบสังข์ ครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สาขาวิชาสังคมศึกษา
                                    นางสาวญาดา ฉายแก้ว ครูโรงเรียนพนาสนวิทยา สาขาวิชาดนตรีศึกษา

นางสาวโชติมา ตายูเคน ครูโรงเรียนบ้านยางเครือ สาขาวิชานาฏศิลป์

เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.      ซักถามข้อสงสัย และข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากร
เวลา ๑๖.๓๐ น.                กล่าวปิดงานโครงการเสวนาการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย
ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม