เลือกหน้า

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณบดีทั้ง 6 คณะ ร่วมแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก กล่าวต่อสื่อมวลชน จ.สุรินทร์ ว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลและได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากทั้ง 56 หลักสูตรที่จะเปิดการสอนในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละคณะ หลักสูตร สาขาวิชา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมยืนยันว่าหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ตรงตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด

สำหรับโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 1 SRRU Open House 2018 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์