เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมนาทางภาษาไทย เรื่อง ร้อยกรองทำนองเสนาะ : สุนทรียะในชั้นเรียน
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอ่านทำนองเสนาะและการแต่งคำประพันธ์
2.เพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธีการอ่านทำนองเสนาะและการแต่งคำประพันธ์
3.เพื่อพัฒนาทักษะกระระบวนการในการอ่านทำนองเสนาะและการแต่งคำประพันธ์