เลือกหน้า

ประกาศผลการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดสอบแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่  ๒๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต  ๑, ๒,  ๓  และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์  ในจังหวัดสุรินทร์  ช่วงชั้นที่  ๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ในวันที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐  แล้วนั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินการประมวลผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขัน   ดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ผลสอบการสอบแข่งขันครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ประถม ระดับ4-6 ภาษาไทย

ผลสอบการสอบแข่งขันครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ประถม-ระดับ4-6 ภาษาอังกฤษ

ผลสอบการสอบแข่งขันครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ประถม-ระดับ4-6 ศิลปะ

ผลสอบการสอบแข่งขันครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ประถม-ระดับ4-6 สังคม

ผลสอบการสอบแข่งขันครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560 ประถม-ระดับ4-6-เรียงคะแนนมากที่สุด

thThai