เลือกหน้า

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้จัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการศึกษา
อันจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ นำไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการของนักเรียน
นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มงานบริการศึกษาการศึกษาและวิชาการ
จึงได้กำหนดจัดโครงการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น
เพื่อเป็นกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของนักเรียน
และผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งรูปแบบการจัดงาน เป็นการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ
โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางการวิชาการ
3. เพื่อแข่งขันความสามารถทางวิชาการของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 – ป.6
ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑, ๒, ๓ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ในจังหวัดสุรินทร์

thThai