อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)
“การจัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานชาติ”
Surin International Cultural Exchange
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ฉลอง สุขทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน
แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เพื่อลงนามร่วมกัน