เลือกหน้า

การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผศ.จิรายุ ทรัพย์สิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้เป็นประธานการ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
เพื่อให้การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อเตรียมพร้อมเข้าฐาน TCI

thThai