เลือกหน้า

วันพฤหัสสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดโครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ “ดุริยะประชัน น้อมอภิวันท์คีตราชา”
โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

thThai