เลือกหน้า

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๐
ในวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น ๓
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

          ๑.๑ คู่มือกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา

๑.๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พิมพ์ครั้งที่๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑.๓ ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          ๕.๑ พิจารณาการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๕.๒ พิจารณร่าง ปฏิทินการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ,ปีงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๕.๓ พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษา

๕.๔ พิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

thThai