เลือกหน้า

โครงการการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอังการี และประเทศออสเตรีย
ระหว่างวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2560
โดยอาจารย์ที่เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ได้แก่
อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์
อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์
อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว
อาจารย์นาวี รับพร
และรายชื่อนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ประเทศฮังการี
นางสาวสุกัญญา บุญขาว
รายชื่อนักศึกษาที่ไปฝึกงาน ณ ประเทศออสเตรีย2 คน
นางสาวยศวดี สมเป็น
นางสาวราตรี โพธิ์ขาว
ทั้งนี้เพื่อ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่หลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีความรู้และมีความสามารถเพียงพอแก่การประกอบอาชีพในอนาคต
ความรู้ที่ได้รับจากสถานศึกษาอย่างเดียวจึงยังไม่เพียงพอ นักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนในสถานประกอบการจริง
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักศึกษาในทุกๆด้าน โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษา จะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจนจะทำให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการติดตามดูแลและนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพของบัณฑิตให้ได้รับการพัฒนาตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
และเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นไป

thThai