เลือกหน้า

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 241/2560 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับโดยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครสอบ

register06102560