เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560   นายพรรณราย  คำโสภา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ได้รับมอบหมายจาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ  วางแผนการดำเนินงานและร่วมพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การประกวดขบวนอาหารเลี้ยงช้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ในการจัดงานงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง  ประจำปี 2560   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  อาคาร OTOP  ชั้น 2

thThai